• lumiscar@lumiscar.cat
 • 972 46 80 69

Privacitat

Informació sobre Protecció de Dades


Dades relatives al Responsable

Responsable Tractament
   • Entitat: LUMISCAR, S. L.
   • CIF de l’entitat: B17257890
   • Adreça de l’entitat: POL. IND. LES CONQUES, S/N – (17243) LLAMBILLES
   • Email de l’entitat: lumiscar@lumiscar.cat
   • Responsable del tractament: SILVIA SUÑE BELMONTE
   • Telèfon del Responsable del tractament:
   • Email del Responsable del tractament: aluminislumiscar@gmail.com

 

Finalitats

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals, us informem que, depenent de la relació que tingueu amb nosaltres, a LUMISCAR, SL tractem les dades que ens facilita per a alguna, o totes, les finalitats següents:

   • Coordinació d’activitats empresarials
   • Creació de contractes, confecció de nòmines i altres tasques relacionades
   • Formació
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació i gestió de cobraments.
   • Gestió comptable, administrativa, de facturació, de cobraments i pagaments
   • Manteniment de la relació laboral i contra-prestació pels treballs realitzats
   • Donar-los un servei
   • Realització de la declaració de la renda i altres feines derivades d’activitats assessores/gestores.
   • Realitzar un procés de selecció de personal en funció de les capacitats, aptituds i altres dades d’interès incloses al currículum.
   • Tramitació d’altes i baixes per malaltia comuna o accident laboral
   • Tramitació de pressupostos

Termini de conservació de les dades

Les seves dades seran conservades en un temps indefinit, comercial o d’un altre tipus amb la nostra entitat, sol·liciteu la seva supressió, així mateix les dades seran emmagatzemades el temps necessari per complir les obligacions legals.


Legitimació

La base legal per al tractament de les teves dades rau per:

   • Consentiment inequívoc
   • Consentiment inequívoc
   • Execució d’un contracte
   • Consentiment inequívoc
   • Consentiment inequívoc
   • Consentiment inequívoc


Destinataris

Les vostres dades personals seran comunicades a tercers en els supòsits següents:

   • A altres responsables del tractament
   • Administració tributària
   • Bancs i entitats financeres
   • Entitats de làmbit sanitari
   • Gestoria/Assessoria
   • No comparteixo les dades amb tercers
   • Seguretat social
   • Servei de Prevenció de Riscos Laborals


Drets

Teniu dret a obtenir confirmació sobre si a LUMISCAR, S. L. estem tractant dades personals que us concerneixin, o no.

Així mateix, teniu dret d’accés a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, i en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

Addicionalment, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, podreu exercir el dret d’oposició al tractament de les vostres dades. LUMISCAR, S. L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Així mateix, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si voleu fer ús de qualsevol dels vostres drets podeu realitzar-los a través dels enllaços habilitats que trobareu a continuació:

   • Per exercir el vostre dret d’accés feu clic aquí
   • Per exercir el vostre dret de Rectificació feu clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Supressió (Oblit) faci clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Limitació del Tractament faci clic aquí
   • Per exercir el vostre dret d’Oposició feu clic aquí
   • Per exercir el seu dret de Portabilitat faci clic aquí

Alternativament, també us podeu adreçar a nosaltres mitjançant correu postal a la següent adreça: POL. IND. LES CONQUES, S/N – (17243) LLAMBILLES adjuntat una fotocòpia del DNI, per a la certesa de la seva identitat. Recordeu facilitar la major informació possible sobre la vostra sol·licitud: Nom i cognoms, adreça de correu electrònic que utilitza per al compte o portal objecte de la vostra sol·licitud.

Finalment, us informem que podeu adreçar-vos davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les vostres dades personals.


Política de cookies

Per conèixer les cookies que utilitzem a la nostra pàgina, recordeu que podeu accedir a la nostra Política de Cookies a través del següent enllaç política de cookies.